REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO IDG

§1
Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy IDG działający pod adresem www.idg-online.pl/sklep jest prowadzony przez firmę:

SEOMOD – Adrian Dąbrowiecki
ul. Partyzantów 16/13
NIP:6252480830
e-mail [email protected]
tel. 697 697 611
nr konta mBank: 63 1140 2004 0000 3102 8208 1194

2. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta Regulaminu.
3. www.idg-online posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego sklepu. Produkty dostarczane są wyłącznie w Polsce.
§2
Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin określa sposób zawierania Umów, który stanowi ich integralną część.
2. www.idg-online.pl – sklep internetowy.
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę w Polsce, która za pomocą rejestracji w sklepie zawarła umowę z www.idg-online.pl w wyniku której utworzone zostało konto i możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży.
4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z www.idg-online.pl
5. Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego klienta w sklepie prowadzony przez www.idg-online.pl, w którym gromadzone są dane osobowe klienta, umożliwiające szybszą identyfikację klienta w sklepie.
6. Produkty – oferowane przez www.idg-online.pl i prezentowane w sklepie, będące przedmiotem Umowy
§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez www.idg-online.pl obejmuje w szczególności dostęp do sklepu internetowego, w ramach którego możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów.
2. www.idg-online.pl prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.
3. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, www.idg-online.pl może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez www.idg-online.pl w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez www.idg-online.pl z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
4. Klient, korzystający z usług świadczonych przez www.idg-online.pl, jest objęty zakazem dostarczania www.idg-online.pl treści o charakterze bezprawnym.
§4
Korzystanie ze sklepu

1. Zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie posiadają możliwość nabycia produktów. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
2. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą – firmę lub nazwę oraz NIP.
3. Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Akceptuję regulamin”.
4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.
5. Po dokonaniu powyższych czynności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Potwierdzenie Rejestracji powoduje aktywację Konta Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a www.idg-online.pl na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez www.idg-online.pl i prowadzenie Konta Klienta.
6. www.idg-online.pl tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji loginu i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu loginu i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej.
7. Klient może zmienić dane wskazane w punkcie 4.2., podane w procesie Rejestracji. W tym celu po zalogowaniu powinien w Panelu Klienta w zakładce Dane zmodyfikować je i potwierdzić przyciskiem Zapisz.
8. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z www.idg-online.pl dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja z prowadzenia Konta” na adres: [email protected] Po upływie okresu wypowiedzenia, www.idg-online.pl usunie Konto Klienta. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie 4.2., jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
9. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez www.idg-online.pl z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
§5
Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie internetowym lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres: [email protected].
2. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:
1. Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy, lub przejść do koszyka celem zawarcia Umowy Sprzedaży;
2. Klient wybiera sposób zakupu poprzez „zalogowanie się”, „założenie nowego konta”
3. Następnie Klient wybiera formę płatności, sposób dostawy i dokument zakupu poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
4. Klient zarejestrowany sprawdza bądź edytuje dane w formularzu Dane Klienta;
5. Po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „Kupuję i płacę”. W tym momencie, z zastrzeżeniem punktu 5.8., następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a www.idg-online.pl;
6. www.idg-online.pl wysyła potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail Klienta, podany w procedurze Rejestracji. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy www.idg-online.pl, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego www.idg-online.pl.
3. www.idg-online.pl dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności:
1. Przedpłata na rachunek bankowy www.idg-online.pl mBank:63 1140 2004 0000 3102 8208 1194

2. Dostępne inne  formy płatności Blue Media S.A.;:

Karty płatnicze:

  • Visa,
  • Visa Electron,
  • MasterCard,
  • MasterCard Electronic,
  • Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty”

3. Klient może złożyć drogą mailową zamówienie na wykonanie Produktu o indywidualnie określonych przez Klienta cechach. Po odebraniu zamówienia, www.idg-online.pl wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu i jego indywidualnych cech, ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności).
4. W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek www.idg-online.pl, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że www.idg-online.pl i Klient postanowią inaczej.
5. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 2 dni roboczych. Termin realizacji podany przy karcie produktu, wyrażony w dniach jest wyłącznie terminem orientacyjnym. www.idg-online.pl jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji.
6. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji. Koszt (brutto) dostawy Produktów: 14 zł – przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, dla wartości zamówienia do 300 zł,
0 zł – przy realizacji zamówienia w formie przedpłaty, dla wartości zamówienia powyżej 300 zł,
7. www.idg-online.pl dołącza do każdej przesyłki dokument zakupu w postaci Faktury lub paragonu.
8. Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian. www.idg-online.pl może organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaży ograniczoną liczbę Produktów.
§6
Odstąpienie Konsumenta od Umowy
1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
2. odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie: Formularz odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
3. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem;
4. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi;

W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający ykonany zostanie na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem .
6. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (dowód zakupu, gwarancja, instrukcja obsługi itp.).

7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§7
Postępowanie reklamacyjne

1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez www.idg-online.pl lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnie na adres firmowy
2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona do www.idg-online.pl zgodnie z punktem 7.1. i powinna określać co najmniej:
1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
2. zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
3. numer dokumentu sprzedaży i/lub numer zamówienia;
4. żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).
3. Towary zakwalifikowane jako zwrot towaru i reklamacja, nie mogą być wysyłane jako przesyłka pobraniowa.
4. www.idg-online.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci;
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, www.idg-online.pl zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. www.idg-online.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga zasięgnięcia opinii przedstawiciela producenta, importera bądź biegłego, termin do ustosunkowania się www.idg-online.pl ulega przedłużeniu o czas uzyskania takiej opinii, o czym Klient zostanie poinformowany.
7. W przypadku woli skorzystania z uprawnień przysługujących Klientowi w ramach gwarancji udzielonej przez producenta towaru, www.idg-online.pl przekażę informację o sposobie i trybie rozpatrzenia gwarancji w korespondencji, która stanowić będzie odpowiedź na uprzednio złożony pismo reklamacyjne.
8. W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że www.idg-online.pl, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez www.idg-online.pl, a www.idg-online.pl nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady www.idg-online.pl jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.www.idg-online.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi www.idg-online.pl. Sposób odesłania zakupionego produktu Klient może ustalić z www.idg-online.pl w celu znalezienia najlepszego sposobu dostawy.
11. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
§8
Gwarancja
1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie www.idg-online.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).
2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w jego opisie na stronach sklepu internetowego www.idg-online.pl.
3. www.idg-online.pl wydaje wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), w przypadku otrzymania ich od Gwaranta. Dokument gwarancyjny, który Klient otrzymuje wraz z towarem standardowo nie jest podbijany.
§9
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest idg-online.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
2. www.idg-online.pl przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
§10
Postanowienia ogólne
1. www.idg-online.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
2. O zmianie Regulaminu www.idg-online.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
3. W przypadku zmiany Regulaminu przez www.idg-online.pl, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
4. Prawem właściwym dla Umów i Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.


Regulamin sklepu internetowego www.idg-online.pl obowiązujący od dnia 5 czerwca 2022r.