Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Dąbrowiecki “IDG” z siedzibą  w Będzinie, ul. Skalskiego 10/63. 
 2. “IDG” Grzegorz Dąbrowiecki  przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:
  • realizacja zawarcia i wykonania umowy,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczących realizacji umów oraz świadczenia usług,
  • zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych
  • w związku z użytkowaniem systemu monitoringu wizyjnego przez IDG informujemy, że przechowujemy zapis wizyjny w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy IDG jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa Klientom i pracownikom oraz ochrony ich mienia, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zgromadzone dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane organom ścigania, organom administracji publicznej, sądom. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia zapisu nagrania. Przebywając na terenie Inspektoratu zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  • Spółka przechowuje dane osobowe, przez czas, jaki jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez czas, w  jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń wynikających z wykonania umowy.
art.6 ust. 1 lit. a – inne dane jeżeli wyrażono zgodę
art.6 ust. 1 lit. b – dot. zawarcia i wykonania umowy
art.6 ust. 1 lit. c – dot. wypełnienia obowiązków prawnych
art.6 ust. 1 lit. f – dot. dochodzenia roszczeń i ochrony
 1. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  • pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenia ADO;
  • podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 4. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.